مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى اجاره ملك تجارى دانشگاه

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد ملك تجاري خود واقع در حاشيه خيابان راهنمايي حدفاصل راهنمايي 24 و 26  به متراژ عرصه 80 مترمربع ، اعيان 120مترمربع(80مترمربع همكف و40 مترمربع زيرزمين) به مدت يك سال ازطريق برگزاري مزايده عمومي و مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه اجاره دهد، متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت بازديد ،دريافت اسناد مزايده ، تكميل و تحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (23/1/93)به مدت 10 روز به آدرس : مشهد  -قاسم آباد- بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد - مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت هزينه آگهي مزايده از برنده دريافت خواهد شد.
در مزايده 000/000/10ريال است.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-   0511                                      


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد