مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد دستگاه real time PCR

Portal Info
Travel
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه Real Time PCR
جهت مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي تكوين جانوري را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (3/12/92)به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد