1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى احداث اتاق رختكن استخر


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد احداث اتاق رختكن استخر مركزرفاهي فرهنگي خود را به وسيله ساندويچ پنل مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (3/12/92)به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات و يا سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/10ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102