1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات سيستم آناليز

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات سيستم آناليز وثبت حركت
(Motion Analysis & Capture SET )مورد نياز آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني سيستم ها،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (3/12/92)به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/50ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102