1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد و نصب تجهيزات اعلام حريق


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد خريد و نصب تجهيزات اعلام حريق جهت ساختمان هاي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت مشخصات فني تجهيزات ، اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (3/12/92 )به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهدلينك هاي مرتبط

 102