مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى واگذاري امور چاپ

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد امور چاپ وانتشار كتب ، مجلات و فصل نامه هاي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يك سال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، متقاضيان واجد شرايطي كه داراي مجوزهاي لازم جهت انجام امور چاپ وانتشارات از مراجع ذي صلاح هستند ، مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/30ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد