1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد يك دستگاه نوار چسبان


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه نوارچسبان جهت كارگاه درودگري خود مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند جهت دريافت مشخصات فني دستگاه ، اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد - بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/10ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102