1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه كاليبراسيون مركز رشدتخصصي و فن آوري سلامت را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني سيستم ها،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/30ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102