مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى نگهدارى فضاى سبز

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد نگهداري فضاي سبز مجتمع آموزشي گلبهار خود را واقع در شهر جديد گلبهار به مدت يك سال مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد - قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد