مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد و نصب برج خنك كن

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد خريد و نصب برج خنك كن بيمارستان 22 بهمن خود را با ظرفيت 250 تن S مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت مشخصات فني سيستم ، اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد - قاسم آباد – بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد - مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511           دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/10ريال است.


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد