مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه خريد تجهيزات و نرم افزارهاي ثبت سيگنال هاي زيستي

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد مجموعه تجهيزات و نرم افزارهاي ثبت سيگنال هاي زيستي جهت گروه مهندسي پزشكي باليني خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد- بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-  مديريت تداركات  مراجعه نمايند.
تلفن تماس     6220266-0511 دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/30ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد