1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد 18 قلم تجهيزات شبكه


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد 18 قلم تجهيزات شبكه را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي طبق آيين نامه معاملات دانشگاه خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس  6220266-0511 دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/10ريال است.
قيمت هاي پيشنهادي بايستي حداقل از آخرين روز مهلت مناقصه 15 روز داراي اعتبار باشد.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102