1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى اجراى عمليات نصب ديوار


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد اجراي عمليات نصب ديوار دو جداره با دو طرف كناف به متراژ حدودي 570 مترمربع جهت يكي از مكان هاي آموزشي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي طبق آيين نامه معاملات دانشگاه واگذار نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (3 دي ماه 92) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه - اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس  6220266-0511 دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/10ريال است.


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102