مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومي خريد 28 قلم تجهيزات آزمايشگاهى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 28قلم تجهيزات آزمايشگاهي گروه فيزيك خود رابه شرح ذيل : مولتي مترعقربه اي،دستگاه آزمايش كشش سطح،دستگاه آزمايش لوله صوتي،دستگاه انبساط طولي ،دماسنج،سيم رابط، اسيلاتور،اسيلوسكوپ،گالوانمتر،منبع تغذيه،مولتي مترديجيتال،كالريمتر،آشكارساز،انترفرومترفابري پرو،انترفرومترمايكلسون، بلوركلسيت،دوشكاف يانگ،دومنشورفرنل،لامپ سديم،ضخامت سنج لايه نازك،اندازه گيري ضريب شكست لايه،اندازه گيري مقاومت ويژه لايه،اندازه گيري ميكروسختي سنج،دستگاه آناليزورگاز،محفظه استوانه اي20ليتري پيركس،سيستم دريافت و پردازش ديتا،منبع تغذيهDC، راك سيستم كنترل
از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه و مشخصات فني دستگاه ها مي توانند از تاريخ انتشار آگهي (5/6/92)مناقصه عمومي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات و يا سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 6220266-0511  دور نگار 6230724-511 
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 40.000.000ريال است.
قيمت هاي پيشنهادي بايستي حداقل از آخرين روز مهلت مناقصه به مدت يك ماه داراي اعتبار باشد.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد