مناقصه ها و مزایده ها

سه آگهى مناقصه عمومى

Portal Info
Travel

آگهي مناقصه عمومي (1)
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 5 قلم تجهيزات تاسيساتي مورد نياز هواسازهاي مجتمع آموزشي خود را از طريق  برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.تجهيزات عبارتند از :
اينورتر kw 15                 11 دستگاه
اينورتر kw11                  5 دستگاه
نمايشكرديجيتال                16 عدد
سنسور حرارتي                 16 عدد
فريم  تابلو ديواري             16 عدد
متقاضيان واجد شرايط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات و يا سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.              
تلفن تماس : 6220266-0511  دور نگار 6230724-511 
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه -/000/000/20ريال است.
قيمت هاي پيشنهادي بايستي حداقل از آخرين روز مهلت مناقصه به مدت 15 روز داراي اعتبار باشد.

آگهي مناقصه عمومي (2)

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  2دستگاه ميكروسكوپ عبوري – انعكاسي گروه زمين شناسي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات و يا سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.   تلفن تماس : 6220266-0511  دور نگار 6230724-511 
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه -/000/000/30ريال است.
قيمت هاي پيشنهادي بايستي حداقل از آخرين روز مهلت مناقصه به مدت 15 روز داراي اعتبار باشد.

آگهي مناقصه عمومي (3)

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي عمليات احداث مخزن زميني گازوئيل بيمارستان آريا را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه و نقشه ها  مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات و يا سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.   تلفن تماس : 6220266-0511  دور نگار 6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه -/000/000/15ريال است.
قيمت هاي پيشنهادي بايستي حداقل از آخرين روز مهلت مناقصه به مدت 15 روز داراي اعتبار باشد.