مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد رايانه

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  تعداد 200 دستگاه رايانه  از طريق برگزاري مناقصه عمومي  خريداري  نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه و  مشخصات فني سيستم ها  از تاريخ انتشار آگهي به مدت  10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار  اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمايند.
تلفن تماس :  6220266-0511       دورنگار :  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 80000000 ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد