1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد تجهيزات آشپزخانه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  سه قلم تجهيزات آشپزخانه اي شامل :
1- ديگ چلوپز استوانه اي به ظرفيت 300 ليتر،  5 دستگاه 
2 – ديگ مخصوص خورشت به ظرفيت 250 ليتر، 2 دستگاه             
3 – سرخ كن تمام استيل 2 دستگاه  را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري  نمايد . متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي (17/7/91)به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.  براي رويت شرايط شركت در مناقصه  mm3.pdf كليك نمائيد.  تلفن تماس : 6220266-0511


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


لينك هاي مرتبط

 102