مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى اجراى محوطه سازى اطراف سوله ورزشى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي محوطه سازي اطراف سوله ورزشي مجتمع آموزشي گلبهار را با مصالح از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد  شرايط  مي توانند  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي (11/7/91) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.                                     
تلفن تماس    6220266-0511 . براي رويت شرايط شركت درمناقصه m2.pdf كليك نمائيد .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد