1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى اجراى محوطه سازى اطراف سوله ورزشى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي محوطه سازي اطراف سوله ورزشي مجتمع آموزشي گلبهار را با مصالح از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد  شرايط  مي توانند  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي (11/7/91) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.                                     
تلفن تماس    6220266-0511 . براي رويت شرايط شركت درمناقصه m2.pdf كليك نمائيد .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
لينك هاي مرتبط

 102