1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى اجراى آسفالت پاركينگ مجتمع آموزشى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجراي آسفالت پاركينگ مجتمع آموزشي قاسم آباد را به مقدار حدود 3000 مترمربع از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند. تلفن تماس    6220266-0511 . براي رويت شرايط شركت درمناقصه m12.pdf كليك نمائيد .

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102