مناقصه ها و مزایده ها

آگهي تجديد مناقصه عمومى امور چاپ و انتشارات كتب

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد امور چاپ و انتشارات كتب و مجلات خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به مدت يكسال به صورت تجميعي واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط كه داراي مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح مي باشند مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ  انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.    دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.      تلفن تماس    6220266-0511           دورنگار   6230724-0511  ( داخلي 26 )                

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد