مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى جهت افزايش باند اينترنت

Portal Info
Travel
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد جهت افزايش پهناي باند اينترنت خود مقدار Mbps 40  ( نامحدود ) به مدت يكسال را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد، متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت  10 روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد