مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى خريد صندلى دانشجويى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد تعداد 750 عدد صندلي دانشجويي از نوع ثابت و متحرك جهت  دانشكده هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند   جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات  مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد