مناقصه ها و مزایده ها

آگهي تجديد مناقصه عمومی خريد 7 قلم تجهيزات

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 7 قلم تجهيزات مورد نياز گروه تاسيسات مجتمع آموزشي  گلبهار را به شرح ذيل : 1-چيلر تراكمي 2-ديگ بخار عمومي 3-نشت ياب گاز تبريد 4-وكيوم سنج  الكترونيكي  5-وكيوم سنج عقربه اي 6-اهم متر انبري 7-منبع انبساط ديافراگمي از طريق برگزاري  مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط  مي توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل  اسناد مناقصه   از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه –
امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد–مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511 - دورنگار :  6230724 -  0511                                                        

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد