مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد پنج قلم تجهيزات پزشكى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد پنج قلم تجهيزات پزشكي به شرح ذيل : 1- تخت بستري ، 50 دستگاه  2- چراغ سيالتيك ، يكدستگاه  3- دستگاه بيهوشي ،   يكدستگاه  4- دستگاه لاپاراسكوپ ، يكدستگاه  5- دستگاه ليگاشور  ،  يكدستگاه  را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد  شرايط  مي توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه   از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز  به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد–مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511                دورنگار :  6230724 -  0511                                                        

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد