1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد وايت برد


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد تعداد 55 عدد وايت برد بصورت تركيبي لولايي + كشويي و گرين برد براي دانشكده هاي خود از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي(30/1/91) به مدت 10روز به  آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102