مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات آشپزخانه

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد 8 قلم از تجهيزات آشپزخانه مركز رفاهي،فرهنگي شامل: 1- ديگ چلوپز 2- كباب سيخ گير 3- سيخ شور 4- ماشين ظرفشويي و... خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي (27/1/91)به مدت 10روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان  مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد