مناقصه ها و مزایده ها

آگهي تجديد مناقصه عمومی اجراى ساختمان و محوطه اى گلبهار

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي ساختمان و محوطه اي به متراژ حدود 300 متر مربع جهت پاركينگ ماشين آلات مجتمع آموزشي گلبهار را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  از تاریخ انتشار آگهی(23/1/91) به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511                دورنگار :  6230724 -  0511                                                        


آگهي  تجديد مناقصه عمومي -2

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد يكدستگاه چيلر جذبي به ظرفيت 240 تن از طريق برگزاري مناقصه عمومي جهت بيمارستان 22بهمن خود خريداري و نصب نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي(23/1/91) به مدت 10روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد