مناقصه ها و مزایده ها

آگهي تجديد مناقصه عمومی اجراى عمليات حصار كشى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراى عمليات حصار كشي(ديوار،نرده و درب) خوابگاههاي دانشجوئي را به صورت تمام كار با مصالح به متراژ تقريبي 385 متر طول،واقع در شهر جديد گلبهار از  طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه   از تاریخ انتشار آگهی (19/1/91) به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند. تلفن تماس : 6220266- 0511 - دورنگار :  6230724 -  0511                                                         
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد