1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد يكدستگاه چيلر جذبى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد يكدستگاه چيلر جذبي به ظرفيت 240 تن از طريق برگزاري مناقصه عمومي جهت بيمارستان 22بهمن خود خريداري و نصب نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند  
جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10روز به آدرس : مشهد –  قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات  مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهدلينك هاي مرتبط

 102