1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد 7 قلم از تجهيزات


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دار دارد 7 قلم تجهيزات مورد نياز گروه تاسيسات مجتمع آموزشي گلبهار را به شرح ذيل : 1 - چيلر تراكمي  2- ديگ بخار عمودي  3- نشت ياب گاز تبريد  4- وكيوم سنج الكترونيكي  5- وكيوم سنج عقربه اي  6- اهم متر انبري  7- منبع انبساط ديافراگمي از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي (1/12/90)به مدت 10روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار امامييه – امامييه 59-  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


لينك هاي مرتبط

 102