مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی اجراى شبكه كامپيوترى مجتمع گلبهار

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي شبكه كامپيوتري مجتمع آموزشي گلبهار خود را از  طريق مناقصه عمومي به شركتهاي ذيصلاح واگذاز نمايد،متقاضيان واجدشرايط جهت دریافت، تکمیل  و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد  - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه  نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511                دورنگار :  6230724 -  0511                                                         

آگهي  مناقصه عمومي (2)

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه      Real  Time  PCR    جهت مركز تحقيقاتي بيولوژي كاربردي تكوين جانوري از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار امامييه – امامييه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد