مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی اجراى عمليات حصار كشى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي عمليات حصار كشي(ديوار ،نرده و درب )خوابگاههاي  دانشجوئي را به صورت تمام كار با مصالح به متراژ تقريبي 385 متر طول ، واقع در شهر جديد گلبهاراز  طريق برگذاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذارنمايد. متقاضيان واجدشرايط جهت  دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس  :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد–  مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.تلفن تماس : 6220266- 0511               

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد