مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد مصارف سلف سرويس هاى دانشجويى

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد جهت مصارف سلف سرويس هاي دانشجوئي خود گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد برزيلي به مقادير ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 1- گوشت گوساله منجمد برزيلي      14000 كيلو گرم  2- مرغ منجمد   15000 كيلو گرم  متقاضيان واجدشرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ انتشار آگهی (17/10/90) به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.  تلفن تماس : 6220266- 0511                                                                        

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد