مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی باز نمودن ، حمل و نصب مجدد هودها

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد باز نمودن ، حمل و نصب مجدد هودها ، ميز ها و قفسه هاي آزمايشگاهي مجتمع آموزشي گلبهار خودرا از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد . متقاضيان واجد شرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ
انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511            دور نگار  :  6230724- 0511                                                                

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد