مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی اجراى پروژه توسعه ساختمان دانشكده معمارى و هنر

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي پروژه توسعه ساختمان دانشكده معماري و هنر مجتمع آموزشي قاسم آباد را با زير بناي تقريبي 4500 متر مربع در پنج سقف ( اسكلت فلزي ) با مصالح و به  صورت متر مربع زيربنايي ، باروش : ( EPC ) شامل : طراحي كامل و اخذ تائيديه طراحي از كارفرما و  مراجع ذيربط و همچنين تخريب و جمع آوري ساختمان سوله موجود به متراژ تقريبي 600 متر مربع و اجراي مجدد از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت هاي حائز صلاحيت كه حداقل داراي رتبه چهار ابنيه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشند واگذار نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت  ، تكميل ، و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت 15 روز  به  آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار امامييه – امامييه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –  مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس   6220266-0511          دور نگار   6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد