مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد يكدستگاه C-ARM

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد يكدستگاه   C-ARM جهت بيمارستان آريا از طريق برگزاري  مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجدشرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه مي توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس :مشهد -  قاسم اباد - بلوار امامیه -امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد– مدیریت تدارکات مراجعه نمایند. تلفن تماس : 6220266- 0511  -    دور نگار  :  6230724-                                                                
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد