مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد سيستم هاي تاسيساتي مركز اسفراين  را به شرح ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد .


1- خريد و نصب و راه اندازي دستگاههاي هواشور
2-  =         =            =              =        ديگ و مشعل ها
3-   =       =            =             =        مبدل حرارتي
4-   =       =            =             =        اگزوز فن تخليه هوا
5-  =       =            =             =         منابع آب و گازوئيل
6-  =       =            =             =        انواع پمپ هاي خطي و زميني
7-  =       =            =             =         سختي گير
متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ، تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس : مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511      دور نگار 6230724-0511 (داخلي 26)