مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد تهيه و استقرار سيستم ويدئو كنفرانس براي حوزه هاي اجرائي و دانشكده هاي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.
متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ، تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (21/1/90)به مدت ده روز  به آدرس : مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511      دور نگار 6230724-0511 (داخلي 26)

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد