مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 9 قلم تجهيزات گروه برق شامل انواع دوربين هاي ديجيتال و لنزهاي مربوطه خودرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ، تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (17/1/90) به مدت ده روز به آدرس : مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511      دور نگار 6230724-0511                                                              

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد