1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد 9 قلم تجهيزات گروه برق شامل انواع دوربين هاي ديجيتال و
لنزهاي مربوطه
خودرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي
توانند جهت دريافت ، تكميل وتحويل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی (17/1/90) به مدت ده روز به آدرس :
مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – مدیریت
تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511      دور نگار 6230724-0511                                                             


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 102