1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  انجام مطالعات پروژه مراكز تحقيقاتي و رشد و فناوري خود را شامل انجام كليه مطالعات پروژه ، طراحي اوليه و تهيه نقشه هاي اجرايي (فاز صفر و يك و دو ) محوطه سازي ، تاسيسات زير بنائي به متراژ تقريبي سايت و تاسيسات زير بنائي حدود 15000 متر مربع و ساختمانها حدود 12000 متر مربع را براساس شرايط شركت شركتهاي صنعتي به مهندسين مشاور حائز شرايط كه داراي رتبه بندي لازم در گروه شهرسازي ومعماري از مراجع ذيربط باشند واگذار نمايد .   متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59-  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 6220266- 0511        

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


لينك هاي مرتبط

 102