مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی اجراي كامل آشپزخانه سلف سرويس مجتمع گلبهار

Portal Info
Travel

دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد اجراي كامل آشپزخانه سلف سرويس مجتمع آموزشي  گلبهار خودرا كه شامل موارد ذيل مي باشد از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد :

1_تهيه و نصب و راه اندازي تجهيزات آشپزخانه
2_تهيه و نصب و راه اندازي سردخانه صفر و زير صفر به ظرفيتهاي 9 و 17 تن
3_تهيه و نصب و راه اندازي 2دستگاه بالابر غذا به ارتفاع 5متر
4_تهيه و نصب و راه اندازي تاسيسات مكانيكي آشپزخانه
5_تهيه ونصب و راه اندازي تاسيسات برقي آشپزخانه
6_تهيه ونصب و اجراي كارهاي ساختماني آشپزخانه
متقاضيان واجد شرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند از تاریخ انتشار آگهی (2/8/89) به مدت ده روز به آدرس : مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسلامی مشهد – مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.
تلفن تماس : 6220266- 0511             دورنگار 6230724-0511(داخلي26)

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد