مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي ساخت و تجهيز پست تراس و عمليات برق رساني به ساختمان مجتمع آموزشي خود واقع در شهر جديد گلبهار را از طريق   برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد .  متقاضيان واجد شرايط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه و مشخصات فني مي توانند از تاريخ انتشار آگهي (چهارشنبه 21/7/89 )به مدت ده روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59-  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 6220266- 0511        دورنگار : 6230724- 0511


روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد