مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی اجراي يك دستگاه سپتيك بتني

Portal Info
Travel
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد ساخت و اجراي يك دستگاه سپتيك بتني به ظرفيت مفيد حدود يكصد متر مربع و اتصال سيستم فاضلاب ساختمان موجود به سپتيك همراه با اتصال خروجي به چاههاي جذبي جهت مجتمع آموزشي گلبهار خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه  مي توانند  از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به آدرس : مشهد -  قاسم اباد بلوار امامیه – امامیه59 – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد –  مدیریت تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن تماس : 6220266- 0511       دورنگار : 6230724- 0511                                                             


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد