مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي دكوراسيون سالن آمفي تئاتر ساختمان آموزشي مجتمع آموزشي گلبهار خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت ذيصلاح واگذار نمايد . متقاضيان واجد شرايط جهت جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه  مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 6220266- 0511       

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد