مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد دو دستگاه سانتريفيوژ جهت گروه شيمي خود را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد .  متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار اماميه – اماميه 59-  سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 6220266- 0511        دورنگار : 6230724- 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد