مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي مخزن بتوني زميني 2000مترمكعبي واتاق پمپاژ مربوطه واقع در شهر جديد گلبهاررا به شركتهاي ذيصلاح واگذار نمايد ، شركتهاي متقاضي كه حداقل داراي رتبه 5 دررشته ابنيه از مراجع ذيصلاح مي باشند جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه ونقشه هاي پروژه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز به آدرس : مشهد – قاسم آباد – بلوار امامييه – امامييه 59- سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد – مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 6220266- 0511        دورنگار : 6230724- 0511

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد