مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه ديزل ژنراتورkva 400جهت مجتمع آموزشي گلبهار خريداري نمايد . متقاضیان واجد شرایط  جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد  مناقصه  مي توانند  از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –مديريت  تداركات مراجعه  نمایند .
تلفن تماس 6220226 - 0511 -  دورنگار   6230724  - 0511   

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد