1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد  اجرای قسمتی از پروژه خیابان کشی (سایت) و محوطه سازی اطراف مجتمع آموزشی خود واقع در گلبهار را به پیمانکار ‏واجد شرایط که حداقل دارای رتبه 4 در رشته راه ترابری از مراجع ذیصلاح باشند واگذار نماید . متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد ‏مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به  آدرس : قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –‏مديريت تدارکات مراجعه نمایند .‏
در شرایط مساوی اولویت با شرکتی است که مدت زمان اجرای کمتری پیشنهاد نماید .‏

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ‏

لينك هاي مرتبط

 

 102